PostHeaderIcon شیوه دریافت خسارت حوادث دانش آموزی

با احترام شیوه دریافت خسارت حوادث دانش آموزی به پیوست توافق نامه منعقده با شرکت بیمه معلم در این خصوص ، جهت آشنایی هرچه بیشتر با مفاد قرارداد و چگونگی دریافت خسارت ارسال می گردد .

لذا بر این اساس جهت دریافت خسارت مقتضی است مدیران محترم مدارس ، پس از تکمیل و تأیید فرم 5 مخصوص اخذ خسارت (پیوست) ، افراد خسارت دیده در سال تحصیلی جاری را با همراه داشتن مدارک مربوطه که در فرم 5 ذکر شده است ، به کارشناسی تعاون اداره معرفی نمایند .

ضمناً خواهشمند است مدیران محترم فرم شماره 5 ( فرم اخذ خسارت ) را بایگانی نموده تا در صورت نیاز آن را در اختیار اولیا دانش آموز حادثه دیده قرار دهند .

توافق نامه بیمه حوادث دانش آموزی

فرم(5) مخصوص اخذ خسارت